Terms and conditions

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisów internetowych znajdujących się w domenie beautysalon24.pl
Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią
Regulaminu.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Serwisy internetowe działające w domenie beautysalon24.pl prowadzone są przez Mariusza Pełkę, wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Pełka SilverByte wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 3 Maja 1/8, 41-500 Chorzów, NIP: 7511542616, REGON: 242964644, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@beautysalon24.pl, tel. +48 507-590-099.
  2. Serwisy w domenie beautysalon24.pl działają na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwisy działające w domenie beautysalon24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych serwisów działających w domenie beautysalon24.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich loga użyte na stronach internetowych działających w domenie beautysalon24.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach internetowych działających w domenie beautysalon24.pl użyte są w celach informacyjnych.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Definicje

  1. USŁUGODAWCA – Mariusz Pełka SilverByte, ul. 3 Maja 1/8, 41-500 Chorzów, NIP: 7511542616, REGON: 242964644.
  2. USŁUGOBIORCA/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, właściciel salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego lub sieci salonów fryzjerskich i kosmetycznych, kierownik tych salonów, ich pracownik, a także klient salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego dostępnego w Serwisie, który chce zarezerwować lub zarezerwował wizytę związaną z usługą salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego, w wybranym terminie.
  3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
  5. FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający dokonanie przez Klienta rezerwacji wizyty w wybranym salonie fryzjerskim lub kosmetycznym.
  6. KONTO – oznaczony indywidualnym loginem oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
  7. KLIENT – osoba fizyczna, która zamierza dokonać lub dokonała rezerwacji wizyty w wybranym salonie fryzjerskim lub kosmetycznym dostępnym w Serwisie.
  8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
  9. PANEL SALONU- internetowy system informatyczny służący do kompleksowej obsługi zadań związanych z prowadzeniem salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego za pośrednictwem Internetu, dostępny pod adresem https://system.beautysalon24.pl, który umożliwia korzystanie z Usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z udostępnionymi funkcjami oraz treścią Regulaminu.
  10. PANEL KLIENTA - internetowy system informatyczny służący do kompleksowej obsługi zadań związanych z rezerwacją wizyty w salonie fryzjerskim lub kosmetycznym za pośrednictwem Internetu, dostępny pod adresem https://panel.beautysalon24.pl, który umożliwia korzystanie z Usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z udostępnionymi funkcjami oraz treścią Regulaminu.
  11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający w domenie beautysalon24.pl, w szczególności pod adresami http://beautysalon24.pl, https://system.beautysalon24.pl oraz https://panel.beautysalon24.pl.
  12. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. prowadzenie Konta w Serwisie,
   2. wysyłanie wiadomości typu e-mail,
   3. wysyłanie wiadomości typu SMS, przy czym Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od nadużywania środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez:
    1. kierowanie wiadomości do odbiorców, którzy nie wyrazili wymaganej przepisami prawa zgody na ich otrzymanie,
    2. kierowanie na 1 numer telefonu więcej aniżeli 10 wiadomości w ciągu kolejnych 60 sekund,
    3. wykorzystywanie serwisu do kierowania SPAMu, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności wysyłania wiadomości zawierających niezamówioną informację handlową w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wysyłania wiadomości, których przedmiotem są gry losowe lub zakłady wzajemne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 19.11.2009 r. o grach hazardowych,
    4. dostarczanie przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
     • naruszających dobra Usługodawcy, osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe, a także niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązujących w miejscu wysyłki lub miejscu, do którego wiadomość jest kierowana,
     • reklamujących bądź promujących serwisy wykorzystujące numery, na które połączenia oraz wysłanie wiadomości SMS wiąże się z pobraniem podwyższonej opłaty lub subskrypcją płatnego serwisu w szczególności Premium SMS.
   4. korzystanie z formularza rezerwacji usługi świadczonej przez salon fryzjerski lub kosmetyczny przez Użytkownika będącego Klientem,
   5. korzystanie z Panelu Salonu,
   6. korzystanie z Panelu Klienta.
  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

  1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. a. Regulaminu przez Usługodawcę jest:
   1. nieodpłatne dla Użytkowników będących Klientami,
   2. odpłatne dla Użytkowników korzystających z Panelu Salonu.
  2. Opłata, o której mowa w punkcie 1 lit. b. niniejszego rozdziału jest uzależniona od pakietu aplikacji oraz okresu, na jaki został wykupiony dostęp do Serwisu. Informacje o tych opłatach dostępne są:
   1. w Serwisie https://system.beautysalon24.pl w następującej lokalizacji: Inne -> Ustawienia -> Zmień lub rozszerz pakiet aplikacji,
   2. w Serwisie http://beautysalon24.pl w następującej lokalizacji: Cennik.
  3. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 lit. b. Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  4. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 lit. c. oraz d. Regulaminu przez Usługodawcę jest:
   1. nieodpłatne dla Użytkowników będących Klientami,
   2. odpłatne dla Użytkowników korzystających z Panelu Salonu. Opłata jest wliczona w koszt prowadzenia Konta.
  5. Opłaty należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (Transferuj.pl) na rachunek bankowy Usługodawcy. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
  6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta oraz korzystania z panelu zawierana jest na czas nieoznaczony.
  7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z formularza rezerwacji usługi świadczonej przez salon fryzjerski lub kosmetyczny zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania rezerwacji tej usługi albo zaprzestania korzystania z formularza przez Użytkownika Nierejestrowanego.
  8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  10. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  11. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Konto użytkownika będącego klientem

  1. W celu uzyskania przez dostępu do określonych funkcji oraz Usług w ramach Serwisu, Klient zobowiązany jest do Rejestracji Konta w Serwisie.
  2. W celu przeprowadzenia Rejestracji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, płeć, numer telefonu oraz swój aktywny adres e-mail. Użytkownik zobowiązuje się do podania powyższych danych zgodnie ze stanem faktycznym.
  3. W trakcie Rejestracji Klient ustala hasło dostępu do Serwisu. Hasło powinno być poufne, a w przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego wykorzystania skrzynki e-mail przez osobę trzecią bądź innego naruszenia bezpieczeństwa, należy bezzwłocznie poinformować Serwis o tym fakcie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Konta przez osoby trzecie.
  4. Na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie dokonania rejestracji.
 6. Konto użytkownika obsługującego salon

  1. W celu uzyskania dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownik jest zobowiązany do dokonania Rejestracji Konta w Serwisie.
  2. Podczas przeprowadzania Rejestracji Użytkownik powinien podać pełną nazwę, formę działalności (ewentualnie formę prawną) adres siedziby i adres do doręczeń (kod pocztowy, miejscowość, ulica) adres e-mail, a także inne dane, jeżeli wymaga tego Formularz. Użytkownik zobowiązuje się do podania powyższych danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz prawnym.
  3. W trakcie Rejestracji Użytkownik ustala hasło dostępu do Serwisu. Hasło powinno być poufne, a w przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego wykorzystania skrzynki e-mail przez osobę trzecią bądź innego naruszenia bezpieczeństwa, należy bezzwłocznie poinformować Serwis o tym fakcie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Konta przez osoby trzecie.
  4. Na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie dokonania Rejestracji Konta.
  5. Konto jest aktywne przez 14 od dnia zarejestrowania salonu w Serwisie. Po tym czasie jeśli nie zostanie wykupiony stosowny pakiet, korzystanie z serwisu ograniczone jest tylko do możliwości zalogowania się w nim.
  6. Naruszenie przez Użytkownika zasad określonych w treści Regulaminu lub postanowień umownych, a także działanie bezprawne powoduje możliwość usunięcia Konta.
  7. W ramach Konta Użytkownik uzyskuje możliwość zarządzania działalnością salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego poprzez Panel, w szczególności prowadzenia terminarza wizyt, raportowania stanu oraz dostaw produktów do salonu oraz wysyłania wiadomości SMS/email do Klientów.
 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beautysalon24.pl.
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beautysalon24.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 9. Własność intelektualna

  1. Wszystkie treści zamieszczone w serwisach działających w domenie beautysalon24.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Mariusza Pełki, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Pełka SilverByte, ul. 3 Maja 1/8, 41-500 Chorzów, NIP: 7511542616, REGON: 242964644. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stron znajdujących się w domenie beautysalon24.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość stron znajdujących się w domenie beautysalon24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 10. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy (tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, właściciela salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego lub sieci salonów fryzjerskich i kosmetycznych) jest Mariusza Pełka, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Pełka SilverByte wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 3 Maja 1/8, 41-500 Chorzów, NIP: 7511542616, REGON: 242964644.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usługi Elektronicznej.
  3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy wprowadzanych do Serwisu.
  4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy: NIP, nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
  5. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Usługobiorcę.
  6. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i modyfikowania ich w każdej chwili.
  7. Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorcę w zakresie informacji dotyczących swoich pracowników lub Klientów.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do świadczenia Usługi Elektronicznej.
 11. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
  2. Dane Osobowe Użytkowników, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkowników.
  3. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
  4. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników, wprowadzanych do Serwisu.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności zamieszczanych przez nich w Serwisie informacji.
  6. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań, wynikających z użytkowania Serwisu.
  8. Usługodawca nie odpowiada za zdolności Użytkowników do zaciągania zobowiązań.
  9. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:
   1. treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych oraz poprawność podawanych przez nich adresów e-mail;
   2. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości stanowiących korespondencje pomiędzy Użytkownikami.
  10. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
  11. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
   1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, np. na skutek wystąpienia Siły Wyższej, działanie osoby trzeciej;
   2. utraconych przez Użytkownika korzyści;
   3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona;
   4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi;
   5. skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi.
 12. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
  3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  5. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.